Jogi nyilatkozat


 A v1.45.11 verziószámú szolgáltatást biztosítja, a szoftver tervezését koordinálja, a fejlesztést vezeti és a rendszert üzemelteti a Jasmine GBI Kft. (székhelye: 1027 Budapest Bem József u. 6. Adószám: 14412363-2-41, a továbbiakban: mint Gyártó és mint Üzemeltető), és a SzámlázóLite v1.45.11 fantázianevű és verziószámú, internet alapú webalkalmazásról (a továbbiakban: "program") az alábbi nyilatkozatot adja:


1.§ Gyártó szándéka és felelőssége

Gyártó a Budapesti Rendőrfőkapitányság felügyelete alatt áll és időszakos ellenőrzésekben együttműködik.

Gyártó a program elkészítése során (és továbbfejlesztése során) igyekezni kíván (mindenkori célkitűzése) a jogkövetésre kényszerítés elvét alkalmazva a program használói felületét és operatív műszaki hátterét úgy alakítani, hogy a számla kiállítási lehetőségből fakadó jogsértő gazdasági műveleteket a leghatékonyabban akadályozza.

Mindemellett alapvető szándéka, hogy a programot könnyen, célirányosan, a napi gyakorlatot figyelembe véve, ergonomikusan lehessen használni. 


Gyártó gondot fordított - és a továbbfejlesztés során folyamatosan gondot fordít - a programhoz és abban tárolt üzleti adatokhoz való idegenkezű hozzáférés elleni technikai eszközök használatára, emellett olyan szerver operációs rendszer és "webservice" környezezet alkalmaz, amely ezt támogatni képes.

Gyártónak nem feladata ügyfeleit, termékeinek használóit (a tov. Használó), mint vállalkozásokat egyesével üzletileg és bűnügyileg előzetesen átvilágítani, így minden használatba vett program Használóját (mint gazdasági vállalkozást) önálló büntetőjogi és polgári jogi (így 2014.03.15-i Új Ptk-val abba tartozóan gazdasági jogi) felelősség terheli a program szándékos céllal, hanyag magatartásával, vagy gondatlan használatával a Használó vásárlóinak a programmal okozott károkért.

Gyártó és Üzemeltető ezúton hívja fel a Használó figyelmét, hogy Használói után önállóan nem kémkedik, nem gyűjt róluk adatot, és ezen okból kifolyólag kifejezetten kéri használóit a program kizárólag valós üzleti célra történő alkalmazására. 

Gyártó és Üzemeltető vezetése személyes kapcsolatban áll az BRFK több szervezeti egységével, így Hatósági utasításra együttműködőleg kiadja a fiktív működéssel megvádolt ügyfelei jelen programból kiállított összes számláját (mivel azok az 1998:XIX Be. 115.§, 116.§ illetve 1952:III Pp. 166.§ tárgyi bizonyítási eszközök).

Gyártó ezúton is - és szerződéseiben is - igazolja, hogy a program frissen, tehát jogkövetően a 2014.01.29-i 18.sz.i.f. mint NAV iránymutatásnak, 2003:XCII Art., 2007:CXXVII Áfatv. és a 24/1995.(XI.22) PM rendeletnek megfelelően működik, 2016-tól pedig a 23/2014. (VI. 30.) NGM r. és 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet előírásaival kiegészítve.

A programmal nem lehetséges egynél több számlát azonos sorszámon kibocsátani, a számla sorszámozása szigorúan növekvő, nem lehetséges a rendeltetésszerű használattal visszasorszámozni, mert a bizonylatok folytatólagosan következő sorszámozását az adatbázis szerver atomi (oszthatatlan, kívülről nem befolyásolható) tárolási ("SQL INSERT") funkciója biztosítja. A számla kelte nem választható és nem változtatható adat.

2.§ Használói felelősség

Használó köteles a program kezelése során a székhelyéhez igazodó ország jogszabályai szerinti bizonylatokat kiállítani. Gyártó minden, a programot valamely módon kijátszani igyekvő Használó büntetőjogi felelősségét a Használóra hárítja (2012:C Btk.375.§, 377.§, 422.§, 423.§).

Használó köteles a szerződött felhasználó nevét és jelszavát titokban tartani, a program működésére való tekintettel a programhoz történő hozzáférések idegen személynek kiadása bűncselekmény (2012:C Btk.287.§(1)c és 424.§).

3.§ Tesztelői felelősség

Gyártó és Üzemeltető együttesen ezúton nyilatkoznak, hogy a teszt account teszt cégének valódi (vagy fiktív vagyis valódinak látszó) cégadatokra való módosításával valódi vagy fiktív számlát bocsát ki, és azt a számlán feltüntetett Vásárlójával befogadtatja, és ez szúrópróba vagy Vásárlói panasz során tudomására kerül, az a program Üzleti jellegű használatát valósítja meg tényállásként, ezért a számla kiállító székhelye szerinti Üzemeltető jogosult a számla kiállítójától ezen jogsértő magatartásra hivatkozva (díjköteles program díjának kikerülése avagy szoftverliszensz sértés miatt) kártérítési díjat kiszámlázni, amely jelenleg bruttó 10.000 Ft.

Gyártó és Üzemeltető tájékoztatja a teszt felhasználókat, hogy amennyiben a fenti fiktív számlakiállítás során gazdasági bűncselekmény valósul meg (egy vásárló vagy az állam megkárosítása történik a fiktív kibocsátás alapján), úgy nyomozói gyakorlat szerint az első számú gyanúsított a fiktív számla Kiállítója lesz, akinek a programban tárolt adatait - és az általa készített bizonylatokat - Gyártó és Üzemeltető Hatósági kérésre kiadja.

4.§ Műszaki jótállás

Gyártó és Üzemeltető szavatolja, hogy a program működőképes, üzleti használatba vehető, a jelen hatályos jogszabályoknak megfelelően a számlázáshoz szükséges számlafejléc és tételsor adatok bevihetők. A program a bevitt adatok alapján Magyarországon a (legutolsó módosításaival 2013.VII.1-től) hatályos, 2007. évi CXXVII. Áfatv. szerint kalkulálja az áthárítható forgalmi adók értékét, az összeget adatbázisban rögzíti, és ugyanezt az összeget rögzíti a bizonylaton nyomtatható formában (fájlformátum: PDF).
Az előállított bizonylat kinyomtatni javasolt, és a "Kiállító" szakasz fölötti vonalon cégszerű jegyzésre javasolt. Adóigazolási célra való felhasználásra a számítógépes úton kiállított számla úgy alkalmas, ha az papír formában kinyomtatásra került. Az Adóhatóság a jelenlegi szabályzásban nem kötelezi a Kiállítót a postai küldésre, a számlát a Vevő is kinyomtathatja. A számítógépes úton előállított számla érvényességét az erről szóló rendelet szabályozza (24/1995.(XI.22) PM rendelet 1/E.§), és nem az határozza meg, hogy a számlát postai úton a Vevő felé megküldték-e, hanem hogy a számla a kibocsátáskor a számlakibocsátásra vonatkozó szabályozásnak, szigorú számadás szerint megfelelt-e?
Gyártó szavatolja, hogy a szabályzásnak megfelően működik a szoftveres szolgáltatás, és erről a szolgáltatás igénybevételekor Ügyfeleinek technikai dokumentációban nyilatkozik (24/1995PMr.1/E.§(2)).

Gyártó és Üzemeltető ezúton kéri a Használót, hogy használatba vétel előtt a program Súgóját, mint segítséget olvassa el, igyekezzen értelmezni, és a programot csak azután vegye használatba.

Üzemeltető felajánlja, hogy amennyiben a szerződött Használó a Súgót elolvasta, de még így is nehézséget okoz számára a program kezelése, úgy a súgóban nem megtalálható, további felmerülő kérdések kapcsán segítséget az szamlazo@vallalatiszolgaltatasok.hu email címen, vagy az info@jasminekft.hu a magyarországi üzemeltető munkatársai adnak munkanapokon 06:30 óra és 16:30 óra között, legfeljebb 1 munkanapos válaszidővel. Telefonos elérhetőség: +36 (70) 405-07-01.

Kelt: Magyarország Budapest 2015. december 20.

 

Szerződés-tervezet


A SzámlázóLite v1.45.11 szolgáltatásról szóló, 2016.01.01-től érvényes szerződéstervezet az alábbi linken pdf-ben érhető el:

Szamlazolite123_Szerzodestervezet2016.pdf.


1.§ Felek


Szolgáltató: Jasmine GBI Kft. (székhelye: 1027 Budapest Bem József u. 6. Adószám: 14412363-2-41, a továbbiakban: Üzemeltető) biztosítja a SzámlázóLite v1.45.11 fantázianevű és verziószámú számla-, díjbekérő- és pénztárbizonylat-kiállító internet alapú webalkalmazás (a továbbiakban: "program") üzemszerű elérhetőségét, használhatóságát.

Igénybevevő: Szolgáltató által biztosított programot csak Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások vehetik igénybe (használatba). A használatról Üzemeltető írásbeli szerződést köt Használóval.

A programba való üzleti regisztrációt a http://szamlazo.vallalatiszolgaltatasok.hu/ portál regisztrációs űrlapjának működtetésével valósítja meg. A számlázóra való üzleti regisztrációkor a Használó elfogadja jelen Szerződésminta 2. oldalán olvasható használatba vételi kondícióit. A regisztráció ráutaló magatartás, így annak alkalmával nem csupán "igénybevevői ígérgetés", hanem jogi értelemben vett "megrendelés" jön létre.


2.§ Üzemeltetés


Üzemeltető az év minden naptári napján, napi legalább 8 órában igyekszik biztosítani a program elérhetőségét. A hatályos Magyarországi szabályozásnak megfelelően teljesítéstől kezdve legfeljebb még a következő 15 napon belüli keltezéssel állítható ki szigorú számadású bizonylat, így Használó elfogadja, hogy ha egy adott napon a program bármilyen okból nem elérhető, így Használó nem tud az adott pillanatban vagy napon számlát kiállítani, úgy az Üzemeltető - a szerződése hatályán belüli időben - nem perelhető [hivatkozva fenti számlázási szabályra], amennyiben a számlázási igényt (mint teljesítést) követő 15 napon belül a programot újra használhatóvá tette (Üzemelteti) Használói közössége számára, és ezt hitelt érdemlően bizonyítnai tudja (ennek alapja egyfelől: a program bármelyik más Használója képes volt az érintett időtartam alatt legális (nem teszt) számlát kiállítani, másfelől: a szerver operációs rendser azon naplóbejegyzései illetve statisztikái amelyekben adott időszakra vonatkozó adatoknak és bejegyzéseknek már a létrejötte, tehát a léte objektív bizonyítási eszközt biztosít).

Szintúgy ezügyben, felelősség nem terheli az Üzemeltetőt, ha Használó a kívánt számlázást követő 15 napon belül nem állítja ki a kívánt bizonylatot, mert ez a cselekmény a Használó szerverzőképességéből ered, vagy mulasztásából fakad. Mindemellett Üzemeltető az szamlazo@vallalatiszolgaltatasok.hu email címen biztosítja, havonta legfeljebb egy ilyen incidens alkalmával, hogy a Használót dedikálva (annak nevében) a programba bejelentkezik és az emailben leadott módon a kért számlát a jelzett Vásárlónak kiállítja. Telefonon és SMS-ben ilyen kérést és megbízást nem vállalunk. Az email cím ahonnan ilyen kérés kérhető: a Használónak a programba történő regisztrációja szerint email címe, vagy az azon email címen keresztül kérelmezett további email címek.


3.§ Díjfizetési kondíciók

Üzemeltető (mint Szolgáltató) az alábbi fizetési konstrukciókat, mint Ajánlatot adja Használóinak.

Egyszeri regisztrációs díj ⋅ az első használatba vétel díja: 1.000,- Ft 

(a program azért nem vehető igénybe ingyenesen, mert csak tényszerű díjfizetéssel szűrhető ki első körben, hogy a Használó valóban létező jogi személy, aki rendelkezik bankszámlaszámmal, másrészt pedig a program szigorú számadású bizonylatokat képes kibocsátani, amelynek korlátlan és díjmentes kibocsátását Üzemeltető nem tudja vállalni.
A fiktív kiállítással törvényi tényállást megvalósító cselekmény bűncselekmény, mert a gazdasági csalásnak és a költségvetési csalásnak nincs az általában vett 50.000 Ft-os szabálysértési határt alulmúló szabálysértési alakzata - csak bűncselekmény alakzata van.)


Díjvisszafizetés: a regisztrációs díj visszajárhat 30 napon belül, amennyiben a Használó legfeljebb 5 darab számlát állított ki, melyek bruttó értéke nem éri el az 50.000,- Ft-ot.

A regisztrációs díjról Üzemeltető bocsát ki számlát, a díjat 8 naptári napon belül kell átutalni. A program a regisztrációs díj beérkezése után vehető igénybe. A Használó részéről kérelem alapján Üzemeltető ettől a gyakorlattól esetileg, méltányosságot biztosítva eltérhet.

A program használatához havi díjazás tartozik. A havi díjat a következő képlet adja:

» havi legfeljebb 10 db bizonylatig, az adott hónapban: díjmentes, de a tartósan kevés számlát kibocsátók is ténylegesen veszik igénybe a szolgáltatást, így számukra is van használati díj, amely éves viszonylatban az ötvenedik és a századik bizonylat elérésekor: bruttó 500 Ft;

» 10 .. 100 db bizonylat között, tárgyhónapban: bruttó 500 Ft;
» tárgyhónapban 1.000 db bizonylatig: bruttó 1.000 Ft;
» tárgyhónapban további 1.000 db bizonylatonként: bruttó 1.000 Ft;

[ ajánlatunk 2015.03.01-től 2016.06.30-ig érvényes ]

Szolgáltató havonta legfeljebb 6.000 db bizonylat kezelését vállalja. Bizonylatnak számít a számla és a díjbekérő (proforma invoice) is. Kézi és gépi bizonylatolás között díjazásbeli különbséget nem teszünk.

Szolgáltató az alapdíjait, saját üzemelési költségei vonzatában évi 1 alkalommal felülvizsgálhatja és módosíthatja. Szolgáltató, Igénybevevő kérésére, évi 1 alkalommal, ha a tényleges igénybevétel kapcsán méltányolható, egyedi esetben állapíthat meg az alapdíjnál kedvezőbb díjazást, Igénybevevő esetére más szolgáltatások biztosítása mellett, egyedileg elengedheti a regisztrációs díjat, vagy havidíjakat.

4.§ Üzemeltető követeléskezelési kondíciói

Üzemeltető a program használatát a program havidíjának kiszámlázását követő 8. naptári napon be nem érkezett díjak esetén korlátozza (deaktiválja a Használót). A reaktiválás díjmentes, reaktiválás a tartozás kiegyenlítését követő munkanapon történik.

30 napon túl történő nemfizetés esetén Üzemeltető a számlázó funkciókat deaktiválja. A meglévő számlák elérhetőek maradnak. Kérjük a nemfizetni kívánó ügyfeleinket, hogy ebben az időszakban mentsék ki saját archívumukba a számlázóban tárolt adatokat. 90 napon túl történő nemfizetés után a Használót és minden üzleti adatát, bizonylatait töröljük rendszerünkből.

Az újbóli használatba vételhez újra kell regisztrálni, tehát szerződni. Újraaktiválás alkalmával visszakapja a korábbi azonosítóit és a korábbi számláit is újraaktiváljuk. Sorozatosan nemfizetni akarás miatt szerződést szegő ügyfeleinkkel legfeljebb egyszer szerződünk újra.

5.§ Üzemeltető ügyfélkezelési politikája

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a regisztrációról (új szerződésről), a reaktiválásról, ügyfelének (Használónak) az időleges felfüggesztéséről vagy kitiltásáról, és kiemelten a felmondott korábbi ügyfelének újra történő regisztrációjával kapcsolatban (a liszensz szerződés újra történő megkötéséről) saját kockázatelemzése alapján döntsön.

Üzemeltető ezúton kéri ügyfeleit (Használókat) hogy a program használatával kapcsolatosan az ügyfélszolgálati email címein és telefonszámain zajló kommunikáció során szíveskedjenek a jogsértő, becsületsértő és közönséges szóhasználatot kerülni, ezt Üzemeltető munkatársai sem teszik. A sorozatosan öncélúan, indokolatlanul és szinte kizárólag botrányos magatartást képviselő ügyfeleivel Üzemeltető nem kíván sem közép-, sem hosszútávon együttműködni.

Üzemeltető az ügyfélszolgálati elérhetőségeire a program működésével kapcsolatos segítő szándékkal érkező Használói üzeneteket bizalmasan és méltányosan kezeli.

Utolsó módosítás: 2015. december 20.